RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TWINGO 2017 3.G RENAULT RENAULT https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual
Trending: manual radio set, run flat, fuel, fuel consumption, battery, USB, auxiliary battery

Page 281 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.45
Bu işlev, aş ağıdaki ayarlar ı değ iş tirmenizi 
sağlar:
– Ses balans ı veya Fader;
– “Bass / Tiz”;
– “Ses talimatlar ı”;
– “Harici giri ş seviyesi”;
– «iTraffi

Page 282 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.46
Ana Menü
3D Kart
İÇN bulma
Pusulay ıVa r
ış

 Yerlerim
Hoş geldiniz
R & GO: SEY
İR SİSTEMİ İŞLEVİ (1/2)
Harita açıklaması
A şa ğıda gösterilen bilgiler de ğiş iklik göste-

Page 283 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.47
R & GO: SEYİR SİSTEMİ İŞLEVİ (2/2)
\f«Aracımı bul»
Bu fonksiyon aracı nıza geçiş 
yapmak için yol güzergah ı önerimi sağlar.
«Navigasyon» menüsünden «Arac ım ı bul» 
b

Page 284 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.48
Başlatılması için bir güzergahın 400 metre-
den daha fazla olmas ı gerekir. Motorun baş-
latı lması  ve durdurulmas ı arası ndaki süre 
dört saatten daha fazla ise, uygulama dur-
m

Page 285 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.49
R & GO: ARAÇ FONKSİYONU (2/3)
“Devir sayacı”
“Araba” menüsünden, “Devir sayac ı” simge-
sine bas ınız.
Bu işlev, aracınızın devir sayac ını gerçek za-
manlı (d/dk.

Page 286 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.50
R & GO: ARAÇ FONKSİYONU (3/3)
“MYRENAULT”
“Araba” menüsünden “MYRENAULT” sim-
gesine basınız.
“MYRENAULT” menüsü Renault® web 
sitesi üzerinden ki şiselle ştirilmi ş

Page 287 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.51
R & GO: AYARLARIN YAPILMASI (1/3)
– kullanım  şart ve koş ulların ın görüntülen-
mesi,
–  telefonunuzda hangi “ R&Go” sürümünün 
kurulu oldu ğunun görülmesi;
– Renault d

Page 288 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.52
R & GO: AYARLARIN YAPILMASI (2/3)
«Gece modu»
Gece ve gündüze göre ekran görünürlüğünü 
arttı rmak için haritan ın renk düzenini 
değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklerd

Page 289 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.53
“Ana sayfa widget’ları”
Ana ekran, ses sisteminizin varsay ılan 
ekranı dır. Seyir veya radyo gibi di ğer fonk-
siyonlara k ısa yollar içerir.
Ana ekranda görüntülenmek üzere ik

Page 290 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.54
ÇALIŞMA ARIZALARI (1/3)
Ta nım Olası nedenler Çözümler
Hiçbir ses duyulmuyor. Ses seviyesi minimumda veya pause seçili. Ses seviyesini yükseltiniz veya pause konumundan 
çıkınız.
S
Trending: charging, start stop button, engine, manual radio set, check engine, display, flat tire