Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Accent Blue 2014 Hyundai Hyundai https://www.carmanualsonline.info/img/35/14439/w960_14439-0.png Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)
Trending: gösterge paneli, ESP

Page 11 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 15
Giriş
MTBE’nin kullan›lmas›
HYUNDAI olarak biz, hacmen
%15,0’dan fazla (Oksijen içe-
ri€i a€›rl›€›n %2,7’si) MTBE
(Metil Terti Bütil Eter) içeren
yak›tlar›n arac›n

Page 12 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Giriş
6 1
Dizel Motor
Dizel yak›t
Dizel motor sadece ticari
olarak bulunan ve EN 590
veya buna denk bir standarda
uygun dizel yak›t› ile çal›flt›r›l-
mal›d›r. (EN "Avrupa Normu"
k

Page 13 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 17
Giriş
Bio-dizel
Ticari olarak sat›lan ve %7’den
fazla biyodizel içermeyen,
genel olarak "B7 dizel" olarak
bilinen Dizel harmanlar›, EN
14214 veya buna denk stan-
dartlar› karfl›l›yor

Page 14 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Giriş
8 1
ARACIN RODAJ ‹fiLEM‹
Özel bir rodaj sürecine gerek
yoktur. ‹lk 1.000 km’de birkaç
basit önlemi takip ederek ara-
c›n›z›n performans›n›, ekono-
misini ve ömrünü uza

Page 15 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2
‹ç görünüfl / 2-2
Gösterge paneline genel bakış / 2-4
Motor bölümü / 2-6
Bir bakışta aracınız

Page 16 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Bir bakışta aracınız
2 2
‹Ç GÖRÜNÜ�
1. Kap›/kilitli/kilitsiz tuflu ..........................4-14
2. D›fl dikiz aynas› kontrol tuflu* ..............4-41
3. Merkezi kap› kilitleme

Page 17 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 23
Bir bakışta aracınız
1. Kap›/kilitli/kilitsiz tuflu ..........................4-14
2. D›fl dikiz aynas› kontrol tuflu* ..............4-41
3. Merkezi kap› kilitleme sistemi* ........

Page 18 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Bir bakışta aracınız
4 2
GÖSTERGE PANEL‹NE GENEL BAKI�
1. Sürücü ön hava yast›€›* ..................3-40
2. Far kontrolü / Dönüfl sinyalleri .........4-75
3. Gösterge paneli ....

Page 19 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 25
Bir bakışta aracınız
ORB012002R
1. Sürücü ön hava yast›€›* ..................3-40
2. Far kontrolü / Dönüfl sinyalleri .........4-75
3. Gösterge paneli ...........................

Page 20 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Bir bakışta aracınız
6 2
MOTOR BÖLÜMÜ
ORB073070K/ORB070001G
1. Motor so€utma suyu
genleflme tank› ...............................7-36
2. Ön cam y›kama suyu haznesi ..........7-42
3. Rad
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 540 next >
Trending: gösterge paneli, ESP