Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Accent Blue 2014 Hyundai Hyundai https://www.carmanualsonline.info/img/35/14439/w960_14439-0.png Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)
Trending: gösterge paneli, ESP

Page 31 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 39
Aracınızın güvenlik özellikleri
Takılması
Koltuk başlığını tekrar takmak
için:
1. Serbest bırakma düğme-
sine (1) basarken başlık çu-
buklarını (2) deliklere yer-
leştiriniz.

Page 32 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
10 3
Arka koltuk
Koltuk bafll›€›
Arka koltuk (lar) oturan›n gü-
venli€i ve konforu için, koltuk
bafll›klar› ile donat›lm›flt›r.  
Bafll

Page 33 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 311
Aracınızın güvenlik özellikleri
Yüksekli€i yukar› afla€› ayarla-
ma (varsa)
Koltuk bafll›€›n› yükseltmek
için, istenen konuma (1) do€ru
yukar› çekiniz. Bafll›€

Page 34 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
12 3
Arka koltu€un katlanmas›
(varsa)
Arka koltuk arkal›klar› uzun efl-
yalar›n tafl›nmas›n› kolaylafl-
t›rmak ya da arac›n bagaj ka-
pasite

Page 35 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 313
Aracınızın güvenlik özellikleri
4. Koltuk arkal›€› katlama ko-
lunu çekiniz, daha sonra
arac›n ön taraf›na do€ru
koltu€u katlay›n›z.5. Arka koltu€u kullanmak için,
katl

Page 36 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
14 3
UYARI 
Katlad›ktan sonra arka
koltuk arkal›€›n› dik konu-
ma getirdi€inizde:
Emniyet kemerine veya to-
kas›na hasar vermemek
için dikkatli olun

Page 37 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 315
Aracınızın güvenlik özellikleri
UYARI - Yükleme
Eşya yüklerken veya bo-
şaltırken, kontak anahtarı-
nın “OFF (KAPALI)”, oto-
matik şanzımanın/Sürekli
Değişken Oranlı Şanzı

Page 38 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
16 3
EMN‹YET KEMERLER‹
Emniyet kemeri sistemleri
UYARI
• Azami emniyet sistemi
korumas› için, araç hare-
ket halindeyken emniyet
kemerleri mutlaka tak›

Page 39 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 317
Aracınızın güvenlik özellikleri
UYARI
Emniyet kemerleri vücu-
dun kemik yap›s›n› destek-
leyecek flekilde tasarlan-
m›flt›r ve afla€›da le€en ke-
mi€i boyunca veya le€

Page 40 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
18 3
Emniyet kemeri uyar›s› (varsa)
nA Tipi
Kontak anahtarını her ON
(AÇIK) konumuna getirdiği-
nizde emniyet kemeri uyarı
lambası kemerin takılı olma-
Trending: gösterge paneli, ESP