Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Accent Blue 2014 Hyundai Hyundai https://www.carmanualsonline.info/img/35/14439/w960_14439-0.png Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)
Trending: ESP, gösterge paneli

Page 41 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 319
Aracınızın güvenlik özellikleri
laşık 6 saniye boyunca tekrar
yanıp söner.
Kontak anahtarı ON (AÇIK)
konumuna getirildiğinde sürü-
cünün emniyet kemeri bağlı
değilse ya da konta

Page 42 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
20 3
Kucak/omuz kemeri
Kemerin tak›lmas›:
Emniyet kemerinizi takmak için
makaradan d›flar› çekiniz ve
metal dili (1) tokan›n (2) içine
sokunuz. Toka

Page 43 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 321
Aracınızın güvenlik özellikleri
ayar dü€mesini yükselterek
veya alçaltarak yüksekli€in en
uygun konuma gelmesini sa€-
lay›n›z.
Yükseklik ayarlay›c›y› yükselt-
mek için,

Page 44 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
22 3
Emniyet kemerinin
ç›kar›lmas›:
Emniyet kemeri, kilit tokas›
üzerindeki ç›kartma tufluna (1)
bas›larak ç›kar›l›r. Kemer ç›ka-
r›ld

Page 45 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 323
Aracınızın güvenlik özellikleri
açık ucu içine doğru itiniz. Em-
niyet kemerinin bükülmemiş
olduğundan emin olunuz.
Mandalın kilitlendiğini göste-
ren bir “klik” sesi işitince

Page 46 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
24 3
Arka Orta Emniyet Kemerini
çözmek için
Tokayı (D) serbest bırakma
düğmesine (1) basınız ve toka-
dan (D) metal dili çıkartınız.Arka Orta Emniyet

Page 47 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 325
Aracınızın güvenlik özellikleri
2 noktal› sabit tipteki emniyet
kemerinin, vücudunuza tam
olarak oturmas› için, kemer
uzunlu€u el ile ayarlanmal›d›r.
Emniyet kemerini tak›n›z

Page 48 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
26 3
Emniyet kemerinin
ç›kar›lmas›:
Emniyet kemerini ç›karmak
istedi€inizde, kilitleme tokas›
üzerindeki tufla (1) bas›n›z.
B210A02NF-1
UYARI
A

Page 49 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 327
Aracınızın güvenlik özellikleri
Ön gerdiricili emniyet
kemeri (Varsa)
Hyundai arac›n›z sürücü ve ön
yolcu ön gerdiricili emniyet ke-
meri ile teçhiz edilmifltir. Ön
gerdiricinin

Page 50 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
28 3
]NOT
• Ön gerdiricili emniyet kemer-
leri devreye girdi€inde, yolcu
bölmesinde bir gürültü duyu-
labilir ve bir duman ç›kar.
Bunlar normal çal›
Trending: gösterge paneli, ESP