Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Accent Blue 2014 Hyundai Hyundai https://www.carmanualsonline.info/img/35/14439/w960_14439-0.png Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)
Trending: ESP, gösterge paneli

Page 21 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 27
Bir bakışta aracınız
ORB070001
1. Motor so€utma suyu
genleflme tank› ...............................7-36
2. Ön cam y›kama suyu haznesi ..........7-42
3. Radyatör kapa€› ...........

Page 22 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Page 23 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 3
Koltuklar / 3-2
Emniyet kemerleri / 3-16
Çocuk Emniyet Sistemi / 3-35
Hava yast›€› - ‹lave güvenlik sistemi / 3-48
Arac›n›z›n güvenlik özellikleri

Page 24 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
2 3
KOLTUKLAR
Sürücü koltu€u
(1) ‹leri ve geri
(2) Koltuk arkal›€› aç›s›
(3) Koltuk minderi yüksekli€i
(4) Koltuk bafll›€›
(5) Kol daya

Page 25 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 33
Aracınızın güvenlik özellikleri
UYARI - Bafl›bofl duran
nesneler
Sürücünün ayak bölümün-
de bafl›bofl duran nesneler
pedallar›n kullan›lmas›na
müdahale edebilir ve olas

Page 26 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
4 3
UYARI - Sürücü
koltu€u
• Araç hareket halindey-
ken, hiçbir zaman kol-
tu€u ayarlamaya çal›fl-
may›n›z. Bu durum, araç
hakimiyetini kaybetm

Page 27 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 35
Aracınızın güvenlik özellikleri
Ön koltuk
Manuel ayarlama
‹leri ve geri
Koltu€u ileri ve geri hareket
ettirmek için:
1. Koltuk minderinin ön kena-
r›n›n alt›ndaki koltuk kayd›r-

Page 28 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
6 3
Koltuk arkal›€› aç›s›
Koltuk arkal›€›n› yat›rmak için:
1. Hafifçe öne do€ru e€iliniz
ve koltu€un d›fl›nda arkada
bu-lunan ko

Page 29 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 37
Aracınızın güvenlik özellikleri
Koltuk bafll›€›
Sürücü ve ön yolcu koltukla-
r›nda, oturan›n güvenli€i ve
rahat› için bir koltuk bafll›€› bu-
lunmaktad›r. 
Bafll

Page 30 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
8 3
Yüksekli€i yukar› afla€› ayarla-
ma (varsa)
Koltuk bafll›€›n› yükseltmek
için, istenen konuma (1) do€ru
yukar› çekiniz. Bafll›€
Trending: ESP, gösterge paneli