Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Delta 2008 Lancia Lancia https://www.carmanualsonline.info/img/41/31527/w960_31527-0.png Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Page 1 of 254

Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Page 2 of 254

Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Vážený klient,
BlahoÏeláme Vám a ìakujeme, Ïe ste si vybrali LANCIA.
Pripravili sme pre Vás tento manuál, aby sme Vám umoÏnili naplno oceniÈ kvalitu tohto vozidla.
Odporúãame Vám, aby

Page 3 of 254

Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Doplnenie pohonných hmôt
Benzínové motory:dopæÀaÈ vozidlo jedine
bezolovnatým benzínom s oktánovým ãíslom (RON)
neprevy‰ujúcim 95.
Dieselové motory:dopæÀaÈ vozidlo jedine naftou s

Page 4 of 254

Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) INDEX3
Poznanie vozidla
BezpeãnosÈ 
Na‰tartovanie a vedenie
vozidla
V prípade núdze
ÚdrÏba a starostlivosÈ 
Technické údaje1
2
3
4
5
6
7
001-120 Delta 2ed SK 12-09-2008 11:26 Pagina 3

Page 5 of 254

Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 4
strana ponechaná biela (prázdna)
001-120 Delta 2ed SK 12-09-2008 11:26 Pagina 4

Page 6 of 254

Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Poznanie vozidla5
1
Prístrojová doska .............................................. 6
Palubné ovládacie nástroje ................................ 7
Displej ......................................

Page 7 of 254

Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 6Poznanie vozidla
PRÍSTROJOVÁDOSKA
PrítomnosÈ a umiestnenie ovládania, nástrojov a signalizátorov sa môÏe odli‰ovaÈ vo funkcii podºa verzií.
1. Difuzér spustenia vzduchu na boãné skl

Page 8 of 254

Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Poznanie vozidla7
1PPALUBNÉ OVLÁDACIE NÁSTROJE 
Verzie s multifunkčným displejom 
A Tachometer (indikátor rýchlosti)
B Indikátor úrovne/mnoÏstva paliva s kontrolkou rezervy
C Indikátor tepl

Page 9 of 254

Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 8Poznanie vozidla
Verzie s nastaviteºným multifunkčným displejom 
A Tachometer (indikátor rýchlosti)
B Indikátor úrovne/mnoÏstva paliva s kontrolkou rezervy
C Indikátor teploty chladenia tek

Page 10 of 254

Lancia Delta 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Poznanie vozidla9
1
TACHOMETER (indikátor rýchlosti) obr. 2-3
Indikátor A signalizuje rýchlosÈ vozidla.
OTÁ ČKOMER obr. 2 - 3
Indikátor D signalizuje poãet otáãok motora.
INDIKÁTOR ÚROV
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 260 next >