Lancia Delta 2008 Instrukcja obsługi (in Polish)

Lancia Delta 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) Delta 2008 Lancia Lancia https://www.carmanualsonline.info/img/41/31498/w960_31498-0.png Lancia Delta 2008 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 256

Lancia Delta 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) Instrukcja obs∏ugi

Page 2 of 256

Lancia Delta 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) Instrukcja obsługi stanowi własność Fiat Auto Poland S.A. który udostępnia instrukcję
nieodpłatnie użytkownikom pojazdów samochodowych marki Fiat, Alfa Romeo i Lancia do korzystania
w celu

Page 3 of 256

Lancia Delta 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) Szanowni Paƒstwo
Gratulujemy i dzi´kujemy za wybór samochodu LANCIA.
OpracowaliÊmy t´ instrukcj´, aby pomóc poznaç szczegó∏owo samochód, jego jakoÊç i funkcjonowanie.
Przed wyruszeniem w

Page 4 of 256

Lancia Delta 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) NAPE¸NIANIE PALIWEM
Silniki benzynowe: nape∏niaç zbiornik paliwa wy∏àcznie
benzynà bezo∏owiowà o liczbie oktanowej (LO) nie mniej-
szej od 95.
Silniki diesel: nape∏niaç zbiornik paliwa w

Page 5 of 256

Lancia Delta 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) WST¢P3
Poznanie samochodu
Bezpieczeƒstwo
Uruchomienie silnika i jazda
W razie awarii
Obs∏uga i piel´gnacja
Dane techniczne
Spis treÊci1
2
3
4
5
6
7

Page 6 of 256

Lancia Delta 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 4

Page 7 of 256

Lancia Delta 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU5
1
Deska rozdzielcza ............................................ 6
Zestaw wskaêników i wskaêniki ...................... 7
WyÊwietlacz ........................................

Page 8 of 256

Lancia Delta 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 6POZNAWANIE SAMOCHODU
DESKA ROZDZIELCZA
IloÊç i pozycja sterowaƒ, wskaêników i sygnalizatorów mo˝e byç ró˝na, w zale˝noÊci od wersji samochodu.
1. Kratka wylotu powietrza na szyby boczne

Page 9 of 256

Lancia Delta 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU7
1
ZESTAW WSKAèNIKÓW I WSKAèNIKI
Wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym
A Pr´dkoÊciomierz (wskaênik pr´dkoÊci).
B Wskaênik poziomu paliwa z lampkà sygnalizacyjnà rezer

Page 10 of 256

Lancia Delta 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 8POZNAWANIE SAMOCHODU
Wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym rekonfigurowanym
A Pr´dkoÊciomierz (wskaênik pr´dkoÊci).
B Wskaênik poziomu paliwa z lampkà sygnalizacyjnà rezerwy.
C Wskaênik te
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 260 next >