RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

Page 191 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.13
URUCHOMIENIE SYSTEMU
Włączanie i wyłączanie
Nacisnąć krótko na przycisk 1 w celu włą-
czenia systemu audio.
Moż na korzystać  z systemu audio nie uru-
chamiaj ąc samochodu. Będzie d

Page 192 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.14
System rozpoznawania głosu 
(zależnie od telefonu)
System audio umożliwia używanie systemu 
rozpoznawania mowy poprzez kompaty-
bilny smartfon. Dzię ki temu można głosem 
sterować  funkc

Page 193 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.15
SŁUCHANIE RADIA (1/3)
Wybór zakresu fal
Wybrać żądany zakres częstotliwości fal ra-
diowych, naciskaj ąc przycisk (FM1, FM2, 
DR1, DR2, AM, FM1 itd.) 3.
Wybór stacji radiowej FM lub AM

Page 194 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.16
SŁUCHANIE RADIA (2/3)
– wyświetli ć menu ustawie ń, naciskają c 
przycisk  9, następnie wybra ć „Radia” po-
przez obrócenie i naci śnięcie 5.
– wybra ć „Lista ref. FM” pop

Page 195 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.17
Wybór stacji
Wybrać żądany zakres częstotliwości (FM1, 
FM2, DR1, DR2 lub AM)  poprzez naciska-
nie przycisku  3.
– obraca ć 5,  20 lub 25, aby zmienia ć stacje 
radiowe znajduj ące s

Page 196 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.18
SŁUCHANIE PŁYT CD, CD MP3 (1/2)
Dane techniczne odtwarzanych 
formatów
Odtwarzane są wyłącznie pliki z rozszerze-
niem CDA/MP3.
Jeż eli na p łycie CD znajduj ą się  zarówno 
pliki CD

Page 197 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.19
SŁUCHANIE PŁYT CD, CD MP3 (2/2)
Odtwarzanie w kolejności 
losowej («Mix»)
Po wł ożeniu p łyty CD/CD MP3 nacisn ąć 
przycisk «2» klawiatury  11, aby włączyć 
odtwarzanie w losowej

Page 198 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.20
System jest wyposażony w dodatkowe wej-
ścia sł użące do pod łączania zewn ętrznych 
odtwarzaczy sygna łu audio (pami ęć USB, 
odtwarzacz MP3, iPod®, przeno śny odtwa-
rzacz audio B

Page 199 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.21
Gniazdo Jack
Podłączenie
Za pomocą specjalnego przewodu (nie jest 
on dostarczany wraz z urz ądzeniem), podłą-
czyć  do gniazda Jack wejś cia urządzeń 
dodatkowych  13 wtyczkę słucha

Page 200 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.22
ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA AUDIO (3/3)
Sposób użycia
Przenośny odtwarzacz audio musi by ć pod-
łączony do systemu audio, aby móc korzy-
stać z jego wszystkich funkcji.
Uwaga: do systemu audio