RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

Page 201 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.23
POWIĄZANIE, USUNIĘCIE POWI ĄZANIA TELEFONU (1/2)
Podłączenie Bluetooth®
Aby włączyć funkcję Bluetooth® systemu 
audio, nacisn ąć 9, wybrać «Bluetooth» 
poprzez obrócenie 5, na

Page 202 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.24
POWIĄZANIE, USUNIĘCIE POWI ĄZANIA TELEFONU (2/2)
Usunięcie powi ązania telefonu
Usunięcie powi ązania pozwala usun ąć te-
lefon z pami ęci telefonicznego zestawu g ło-
śnomówi ąceg

Page 203 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.25
PODŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE TELEFONU (1/3)
Podłączenie powi ązanego 
telefonu
Telefon powinien by ć podłączony do telefo-
nicznego zestawu g ło śnomówi ącego, aby 
możliwy był dost

Page 204 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.26
PODŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE TELEFONU (2/3)Połączenie zakończone 
niepowodzeniem
W przypadku nieudanej próby po łączenia, 
nale ży sprawdzi ć, czy:
– telefon jest włączony;
– bat

Page 205 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.27
Odłączenie telefonu
Aby odłączyć telefon, można:
– wyłączyć funkcję Bluetooth® systemu 
audio;
– wyłączyć funkcję Bluetooth® telefonu;
– usunąć zsynchronizowany telefon

Page 206 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.28
Nawiązywanie połączenia poprzez wprowadzenie numeru
Wy świetl menu telefonu, naciskaj ąc przy-
cisk 10 na przednim panelu systemu lub 
przycisk 16, 21 lub 27 pod kierownic ą, na-
stępn

Page 207 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.29
NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE POŁĄCZENIA (2/3)
W trakcie prowadzenia rozmowy
Można:
– ustawić gło śność, naciskaj ąc 17 i 19 na 
elemencie sterują cym kolumny kierow-
nicy;
– zakoń c

Page 208 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.30
NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE POŁĄCZENIA (3/3)
Uwaga: aby odebrać połączenie, naci śnij 
przycisk 28 na kierownicy lub krótko naci śnij 
przycisk 18, 21 lub 27 pod kierownic ą.
Aby odrzu

Page 209 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.31
USTAWIENIA SYSTEMU (1/3)
Dodatkowe (AUX IN)
Wyświetli ć menu ustawie ń audio naciska-
jąc 9. Wybrać „Ustaw. Audio”, następnie na-
cisnąć 5.
Obrócić 5 , a następnie wybrać pozy

Page 210 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.32
USTAWIENIA SYSTEMU (2/3)
Ustawianie godziny
Ta funkcja umożliwia ustawienie zegara.
Wyświetli ć menu ustawie ń audio naciska-
jąc 9. Wybrać  „Zegar” poprzez obrócenie 5, 
następn