RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TWINGO 2017 3.G RENAULT RENAULT https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual
Trending: sat nav, engine, key, fuel consumption, bluetooth, USB, CD player

Page 211 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.33
„Ustawienia BT” (Bluetooth®)
Wyświetl menu telefonu, naciskaj ąc przy-
cisk  10 na przednim panelu systemu lub 
przycisk  16, 21 lub 27 pod kierownic ą, na-
stępnie wybierz „Ustawieni

Page 212 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.34
Ekran menu
System „R&Go” oferuje następujące funkcje 
podstawowe:
41 Dostęp do menu „Multimedia”: zarządza-
nie zasobami systemu multimediów.
42 Dostęp do menu „Tel.”: zarządz

Page 213 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.35
R & GO: OGÓLNE INFORMACJE (2/7)
Ulubione ekrany
System „R&Go” umożliwia dodawanie skró-tów do ulubionych funkcji:
– aplikacji;
– kontaktów;
–  funkcji (muzyka, nawigacja itp.);
�

Page 214 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.36
System „R&Go” zapewnia również następu-
jące funkcje:
53 Powrót do strony głównej.
54 Dostę p do menu ustawie ń systemu 
„R&Go”.
55 Informacje dotyczące sposobu u żywania 
sys

Page 215 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.37
R & GO: OGÓLNE INFORMACJE (4/7)
68 Kalendarz zsynchronizowany z syste-mem audio umo żliwia wy świetlanie jed-
nego lub kilku zada ń zapisanych w tele-
fonie;
69 Przeczytaj SMS odebranych wia

Page 216 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.38
Funkcja nawigacji zawiera wszystkie funkcje 
nawigacji satelitarnej, mapy drogowe, infor-
macje o ruchu drogowym, usługi   oraz infor-
macje o niebezpiecznych strefach.
Ten system zapewnia nast

Page 217 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.39
Aby zamocować uchwyt telefonu 89   na sys-
temie audio pojazdu, wykona ć nastę pujące 
czynności:
– zdejmij obudow ę uchwytu na tele-
fon  23, obracając ją w lewo, aby ods łonić 
gni

Page 218 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.40
R & GO: OGÓLNE INFORMACJE (7/7)
Aby zdjąć uchwyt telefonu 89  z systemu 
audio nale ży:
– przytrzymać  telefon naciskaj ąc zatrzaski 
przytrzymujące  90, następnie wyj ąć tele-
fon z

Page 219 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.41
“Połączenia” 
Naciśnij ikon ę “Połączenia” w menu “Tel.”.
Funkcja umo żliwia:
–  wybieranie numeru za pomoc ą klawiatury 
numerycznej;
– wyświetlenie po łączeń wyc

Page 220 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual PL.42
R & GO: FUNKCJA TELEFONU (2/2)
“Kalendarz”
W menu “Tel.” nacisnąć ikonę “Kalendarz”. Funkcja umo żliwia wy świetlenie informacji 
o wszystkich zadaniach (spotkaniach, wy-
dar
Trending: key, ESP, fuel consumption, USB, bluetooth, reset, sat nav