Alfa Romeo 147 2005 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 147 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 147 2005 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31932/w960_31932-0.png Alfa Romeo 147 2005 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 330

Alfa Romeo 147 2005  Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 2 of 330

Alfa Romeo 147 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 1
Szanowni Paƒstwo,gratulujemy trafnej decyzji!
JesteÊmy przekonani, ˝e wybrany przez Was samochód spe∏ni ws\
zystkie Wasze oczekiwania.Zapewniamy, ˝e 
Alfa 147
gwarantuje komfort jazdy, bezpie

Page 3 of 330

Alfa Romeo 147 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 2
OBOWIÑZKOWO PRZECZYTAå PONI˚SZE INFORMACJE!ZASIALNIE PALIWEM
Silniki benzynowe: stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà o liczbie okt\
anowej (LO) nie mniejszej ni˝ 95.
Silniki JTD: stoso

Page 4 of 330

Alfa Romeo 147 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 3
URZÑDZENIA ELEKTRYCZNE
Je˝eli mamy zamiar zamontowaç dodatkowe urzàdzenia wymagajàc\
e zasilania elektrycznego w sposób ciàg∏y (co mo˝e
spowodowaç stopniowe roz∏adowanie akumulatora), n

Page 5 of 330

Alfa Romeo 147 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 4
Prosimy o przestrzeganie ka˝dego zalecenia dotyczàcego obs∏ugi \
samochodu podanego przez Sieç sprzeda˝y samochodu, koncesjonariusza lubjakiegokolwiek punktu ASO dzia∏ajàcego na rynku.
Ksi

Page 6 of 330

Alfa Romeo 147 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 5
ZNAKI W¸AÂCIWEGO U˚YTKOWANIA SAMOCHODU
Znaki umieszczone na tej stronie s∏u˝à do oznaczenia tej cz´\
Êci instrukcji, przy których nale˝y zatrzymaç si´ d∏u˝ej ni˝ przy i\
nnych.
Znak

Page 7 of 330

Alfa Romeo 147 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU6
SYSTEM
ALFA ROMEO CODEAby lepiej zabezpieczyç samochód
przed kradzie˝à, wyposa˝ono go w sys-
tem elektroniczny blokujàcy uruchomie-
nie silnika (Alfa Romeo Code), który w

Page 8 of 330

Alfa Romeo 147 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU7
Cz´Êç metalowa kluczyka s∏u˝y do: 
– wy∏àcznika zap∏onu;
– zamków drzwi przednich; 
– dezaktywacji poduszki powietrznejpo stronie pasa˝era; 
– do zamka korka

Page 9 of 330

Alfa Romeo 147 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU8
OTWIERANIE POKRYWY 
BAGA˚NIKAPokryw´ baga˝nika mo˝na otworzyç
zdalnie z zewnàtrz samochodu naciska-
jàc przycisk (
D), nawet wtedy gdy w∏à-
czony jest alarm elektronicz

Page 10 of 330

Alfa Romeo 147 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) Kody kluczyków nie do-
starczonych do ASO Alfa
Romeo dla wykonania
procedury zapami´tania zostanà
skasowane z pami´ci centralki
CODE, aby ewentualnie zgubione
lub skradzione kluczyki nie mog∏y
b
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 330 next >