Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish)

Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) Delta 2009 Lancia Lancia https://www.carmanualsonline.info/img/41/31499/w960_31499-0.png Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish)
Trending: ESP, ABS, ad blue, steering, reset, tow, cruise control

Page 1 of 254

Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 2 of 254

Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) Szanowni Paƒstwo
Gratulujemy i dzi∏kujemy za wybór samochodu LANCIA.
OpracowaliÊmy tà instrukcj∏, aby pomóc poznaç szczegółowo samochód, jego jakoÊç i funkcjonowanie.
Przed wyruszeniem

Page 3 of 254

Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) NAPEŁNIANIE PALIWEM
Silniki benzynowe:napełniaç zbiornik paliwa wyłàcznie
benzynà bezołowiowà o liczbie oktanowej (LO) nie
mniejszej od 95.
Silniki diesel:napełniaç zbiornik paliwa wyłàczn

Page 4 of 254

Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) SPISTREÊCI3
Poznanie samochodu
Bezpieczeƒstwo
Uruchomienie silnika i jazda
W razie awarii
Obsługa i piel∏gnacja
Dane techniczne
Spis treÊci1
2
3
4
5
6
7
001-120 Delta 2ed PL 23-09-2008 9:27 P

Page 5 of 254

Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) 4
strona celowo pozostawiona biała
001-120 Delta 2ed PL 23-09-2008 9:27 Pagina 4

Page 6 of 254

Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) POZNANIESAMOCHODU5
1
Deska rozdzielcza.............................................. 6
Zestaw wskaêników i wskaêniki ....................... 7
WyÊwietlacz..........................................

Page 7 of 254

Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) 6POZNANIESAMOCHODU
DESKAROZDZIELCZA
IloÊç i pozycja sterowaƒ, wskaêników i sygnalizatorów može byç róžna w zaležnoÊci od wersji samochodu.
1. Kratka wylotu powietrza na szyby boczne - 2. K

Page 8 of 254

Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) POZNANIESAMOCHODU7
1
ZZESTAWWSKA
èNIKÓWI WSKA
èNIKI
Wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym
A Pr∏dkoÊciomierz (wskaênik pr∏dkoÊci)
B Wskaênik poziomu paliwa z lampkà sygnalizacyjnà rezerw

Page 9 of 254

Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) 8POZNANIESAMOCHODU
Wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym rekonfigurowanym
A Pr∏dkoÊciomierz (wskaênik pr∏dkoÊci)
B Wskaênik poziomu paliwa z lampkà sygnalizacyjnà rezerwy
C Wskaênik tempe

Page 10 of 254

Lancia Delta 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) POZNANIESAMOCHODU9
1
PR¢DKOÂCIOMIERZ (WSKAèNIK PR¢DKOÂCI) 
rys. 2-3
Wskaênik A sygnalizuje pr∏dkoÊç samochodu.
OBROTOMIERZ r y s .  2 - 3
Wskaênik D sygnalizuje iloÊç obrotów silnika.
W
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 260 next >
Trending: lock, Radio, isofix, reset, lights, cruise control, ESP