Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) iOn 2018 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/27293/w960_27293-0.png Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 29
WIP Plug – Prehrávač USB
Tento port USB umožňuje pripojiť prenosné zariadenie,   ako   napríklad   digitálny   zvukový  
p

rehrávač   typu   iPod
® alebo

Page 32 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 30
Odporúčania pre vetranie a klimatizáciu
Aby boli tieto systémy maximálne účinné, dodržujte   nasledujúce   pravidlá   ich   používania  
a

  údržby:

Page 33 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 31
Kúrenie
Nastavenia je možné vykonať manuálne alebo automatickým s pôsobom.
1. Nastavenie
  teploty
2. Nastavenie
  prietoku   vzduchu
3. Nastavenie
  rozloženia   vz

Page 34 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 32
F Recirkuláciu  vzduchu   vnútri  v
ozidla   zapnete   stlačením   tohto  
t

lačidla.   Rozsvieti   sa   kontrolka  
n

a   potvrdenie.
F
 
P
 rívod   vzduchu

Page 35 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 33
Stredné a bočné vetracie otvory.
S tredné   vetracie   otvory,   bočné  
v

etracie   otvory   a   nohy   cestujúcich.
Nohy
  cestujúcich.
Čelné
  sklo,   bo

Page 36 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 34
Odhmlievanie – 
o
dmrazovanie
 vp
 redu
Ovládač na nastavenie smeru p
rúdenia   vzduchu   nastavte   do   tejto  
p

olohy.
Zvolí
 
sa
 
prívod   vzduchu   zv

Page 37 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 35
Tlačidlá
1.Zapnutie/vypnutie,   prenos   údajov.
2. MODE:
  umožňuje   prechádzať   cez   rôzne  
d

ostupné   funkcie   (spustenie   nabíjania,  
d

oba   nabíja

Page 38 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 36
Ak je spustenie nabíjania nap rogramované b
ez   naprogramovania   tr vania   nabíjania,  
b

atéria   sa   nabije   úplne.
Programovanie doby 
nabíjania
Táto funkc

Page 39 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 37
Na displeji sa zobrazí jeden z týchto
s ymbolov.   Signalizuje   aktuálny   stav
tepelného
 k

omfortu.
Pomocou
  šípok   vyberte   požadovanú   funkciu.
Krátky

Page 40 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 38
Poruchy činnosti
Diaľkové ovládanie
Výstrahy a 
kontrolkyStav
PríčinyČinnosti/komentáre
Bliká
  približne   desať   sekúnd   po   zapnutí  
d

iaľkového   ovládania.