Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 159 2010 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31876/w960_31876-0.png Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 61 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 306
AUTORADIO
WYBÓR ZAKRESU 
CZ¢STOTLIWOÂCI
Przy aktywnym Radiu naciskać krótko i kil-
kakrotnie przycisk FM lub AM, aby wybrać
żądany zakres fal.
Po każdym naciśnięciu przycisku wybrany
zo

Page 62 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 307
AUTORADIO
FUNKCJA AUTOSTORE
(automatyczne zapamiętanie
stacji)
Aby uaktywnić funkcję AutoSTore przytrzy-
mać naciśnięty przycisk FM-AS aż sygnał
akustyczny potwierdzi. Przy pomocy tej
funk

Page 63 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 308
AUTORADIO
ODBIÓR ALARMU 
O ZAGRO˚ENIU
Radio przystosowane jest do odbioru w try-
bie RDS wiadomości o zagrożeniach w przy-
padku wyjątkowych okoliczności lub zda-
rzeń, które mogą spowodo

Page 64 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 309
AUTORADIO
Funkcja TRAFFIC INFO
(informacje o ruchu na drogach)
Niektóre stacje w zakresie fal FM (FM1,
FM2 i FMT) są uprawnione i nadają infor-
macje o warunkach ruchu drogowego. W
tym przypadk

Page 65 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 310
AUTORADIO
Na wyświetlaczu pojawi się aktualny stan
funkcji: 
❒“REGIONAL MODE: ON”: funkcja ak-
tywna.
❒“REGIONAL MODE: OFF”: funkcja nie-
aktywna.
Jeżeli przy nieaktywnej funkcji

Page 66 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 311
AUTORADIO
Funkcja EXTERNAL AUDIO VOL
Za pomocą tej funkcji można wyregulować
(ustawienie od 0 do 40) i wyłączyć (usta-
wienie OFF) źródła audio zewnętrzne.
Aby uaktywnić/dezaktywować f

Page 67 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 312
AUTORADIO
WYBÓR ODTWARZACZA CD
Aby uaktywnić odtwarzacz CD zintegrowa-
ny z radiem należy:
❒włożyć płytę CD, przy włączonym radiu:
rozpocznie się odtwarzanie pierwszego
nagrania;
lub

Page 68 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 313
AUTORADIO
EWENTUALNE KOMUNIKATY
O B¸¢DACH
Jeżeli włożona płyta CD jest nieczytelna (np.
została włożona CD-ROM, lub CD włożona
odwrotnie lub błąd odczytu), na wyświe-
tlaczu pojawi s

Page 69 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 314
AUTORADIO
Wprowadzanie kodu sekretnego
Po włączeniu radia, w przypadku żądania
kodu, na wyświetlaczu pojawi się napis “CO-
DE” przez około 2 sekundy, a następnie
cztery kreski “- - -

Page 70 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Instrukcja obsługi (in Polish) 315
AUTORADIO
TRYB MP3
Oprócz odtwarzania normalnych CD audio,
aparat jest w stanie odtwarzać płyty CD-
ROM na których zarejestrowane są pliki au-
dio skompresowane w formacie MP3. Ra-
dioodtwarz